Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY, CapsLock – kurs obsługi komputera dla osób 50+

Kurs polecamy w szczególności osobom o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie).
Osoby o niskich kwalifikacjach zostaną przyjęte na kurs w pierwszej kolejności!

Projekt realizowany jest w ramach 5 Osi priorytetowej Zatrudnienie Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Z kursu mogą skorzystać osoby, które:
pracują w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych albo pozostają bez zatrudnienia, zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), są osobami w wieku 50 lat i więcej, korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poza czasem i miejscem pracy,z własnej woli zainteresowane są przystąpieniem do egzaminów i uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Base.

DODATKOWE KORZYŚCI:
Kurs kończy się egzaminem i możliwością uzyskania międzynarodowego Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Base.

Korzyści dla posiadacza certyfikatu ECDL:
potwierdzenie posiadanych kompetencji,
wzrost pozycji na rynku pracy,
większa pewność utrzymania zatrudnienia,
wzrost mobilności,
wzrost szans na rynku pracy w Europie i na świecie.

Uczestnicy kursu otrzymują: pen drive, teczkę, długopis i notes.

KURS OBEJMUJE 4 MODUŁY:
1. Podstawy pracy z komputerem.
2. Podstawy pracy w sieci.
3. Przetwarzanie tekstów.
4. Arkusze kalkulacyjne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Zajęcia dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki, w godz.: 17:00-20:15./Gdańsk
Zajęcia dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy, w godz.: 17:00-20:15./Sopot
Rozpoczęcie kursu: 12 kwietnia 2018 r./Gdańsk, 18 kwietnia 2018 r./Sopot
Kurs obejmuję łącznie 30 zajęć.
Miejsce kursu – oferujemy do wyboru jedno z dwóch miejsc:
Gdańsk – Wrzeszcz, ul. Topolowa 7 – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku („Topolówka” III LO w Gdańsku).
II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie, Al. Niepodległości 751

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU:
Zgłoszenie do udziału w projekcie/bezpłatnym kursie komputerowym następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:
– Formularz zgłoszeniowy,
– Zaświadczenie o zatrudnieniu,
– Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
– Oświadczenie uczestnika projektu,
– Regulamin uczestnictwa w projekcie,
– Ankieta motywacyjna.
Oraz dostarczeniu:
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).
Dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane osobom, które się z nami skontaktują telefonicznie tel. 501 605 240 lub wyślą na adres biuro@profesjonalnytutoring.pl :
imię i nazwisko, telefon do kontaktu, w tytule maila prosimy wpisać “bezpłatny kurs komputerowy”.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!

Źródło: www.ogloszenia.trojmiasto.pl