„Bezpieczny Senior” to tytuł cyklu konferencji, organizowanych na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa seniorów na terenie powiatu jasielskiego, krośnieńskiego i sanockiego. Wczoraj w Krempnej, w ramach tego przedsięwzięcia odbyło się pierwsze spotkanie. Głównym celem podejmowanych działań jest przede wszystkim zwiększenie świadomości osób starszych w zakresie zagrożeń.

Organizatorami cyklu konferencji pod nazwą „Bezpieczny Senior” jest: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Stowarzyszenie „Dla Równości” oraz Stowarzyszenie Miłośników Cergowej. Konferencję patronatem honorowym objęli nadinspektor dr Krzysztof Pobuta – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie oraz Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększenie świadomości seniorów w zakresie zagrożeń.

Wczoraj w Domu Ludowym w Krempnej odbyło się pierwsze spotkanie, które skierowane było do seniorów mieszkających na terenie powiatu jasielskiego.

Konferencję rozpoczął wójt gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz. Następnie mł. insp. Piotr Kluz – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie przywitał uczestników i przedstawił zgromadzonym tematykę spotkania. Spotkanie poprowadziła Monika Bernat, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Pierwszym prelegentem był Łukasz Kosiba – kierownik Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie. Omówił działania podejmowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na rzecz osób starszych.

W dalszej kolejności podkom. Monika Hędrzak przedstawiła działania profilaktyczne podejmowane przez podkarpacką Policję na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych. Omówiła przestępstwa popełniane na szkodę seniorów. Wyjaśniła sposoby działania przestępców w stosunku do osób starszych oraz przekonywała je do właściwych i bezpiecznych zachowań. Ponadto policjantka przybliżyła funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wskazała wszystkim zainteresowanym jak z niej korzystać i tłumaczyła w jaki sposób może ona przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Kolejnym prelegentem była podinsp. Alina Pieniążek, która przedstawiła uczestnikom działania informacyjno-edukacyjne podejmowane przez podkarpacką Policję w zakresie profilaktyki narkotykowej. W swoim wystąpieniu zaprezentowała „opolską walizkę profilaktyczną”, przestrzegając przed negatywnymi skutkami sięgania po środki odurzające. Mówiła także o zjawisku handlu ludźmi, wskazała na zachowania, które mogą zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą tego niebezpiecznego procederu.

Wiedzę z zakresu realizacji procedury „Niebieskie Karty”, przejawów i form przemocy w rodzinie, sposobów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy, a także samym sprawcom, uczestnikom spotkania przekazała podkom. Elżbieta Siupik. Policjantka mówiła o działaniach podejmowanych na rzecz przeciwdziałania temu negatywnemu zjawisku. Przedstawiła dane statystyczne odnoszące się do skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości” Mirosława Widurek podziękowała za udział w konferencji zarówno prelegentom, jak i uczestnikom spotkania. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważną rolę w zakresie promowania bezpieczeństwa oraz niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem pełni Policja.

Konferencję posumował mł. insp. Piotr Kluz Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, który zwrócił uwagę na możliwość lokalnego współdziałania w zakresie działań profilaktycznych oraz pomocowych.

Kolejna konferencja pod tytułem „Bezpieczny Senior” odbędzie się 12 października br. w Cergowej w powiecie krośnieńskim.

Źródło: www.podkarpacka.policja.gov.pl