14 grudnia odbyła się IV Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW), której tematem były wyzwania polityki senioralnej na lata 2016-2020. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu.

Polacy mogą być dumni z działalności UTW. Aktywizują one setki tysięcy seniorów w całej Polsce. Uniwersytety Trzeciego Wieku to jeden z najlepszych polskich towarów eksportowych. W całym kraju działa ich ok. 520. Uczęszcza do nich ponad 150 tys. słuchaczy – powiedziała na otwarcie obrad wicemarszałek Sejmu, Małgorzata Kidawa-Błońska.

Z kolei głos zabrała wiceminister Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Bojanowska. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że tworząc politykę senioralną, należy pamiętać o zróżnicowanych potrzebach osób starszych. Mówiła też potrzebie kształtowania prawidłowych relacji międzypokoleniowych.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Sylwia Spurek powiedziała, że ochrona praw osób starszych jest jednym z priorytetów biura RPO. Z kolei przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia przeczytał list ministra Konstantego Radziwiłła. Nowy szef resortu zapewnił uczestników konferencji, że będzie współtworzył taką politykę senioralną, której celem jest poprawa jakości życia osób starszych. Dodał też, że w resorcie podejmowane są działania mające na celu wprowadzenie listy bezpłatnych leków dla osób po 75. roku życia.

Uczestnicy konferencji podkreślali wagę uchwalonych w ostatnim roku ustaw o osobach starszych oraz o zdrowiu publicznym. Przewodnicząca komisji polityki senioralnej Małgorzata Zwiercan zaznaczyła, że ustawy te nie rozwiązują wszystkich problemów osób starszych. Należy przede wszystkim określić potrzebne zmiany w prawie w odniesieniu do tej grupy społeczeństwa. Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Krzysztof Kwiatkowski, mówił, że osoby powyżej 50. roku życia nie otrzymują skutecznej pomocy w aktywizacji zawodowej. Przypomniał też wyniki kontroli, która wykazała, że w Polsce brakuje lekarzy geriatrów oraz specjalistycznych poradni i oddziałów dla osób starszych.

Krystyna Lewkowicz, prezes Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie UTW powiedziała w podsumowaniu, że wszystkie programy, jakie Fundacja przedstawiała podczas ubiegłorocznych konferencji, zostały zrealizowane. Na zakończenie konferencji delegaci jednogłośnie przyjęli Deklaracją Końcową IV Ogólnopolskiej Konferencji UTW.

Źródło: seniorzybydgoszcz.pl