FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Dla uczestników Programu UZDROWISKOWA KARTA KORZYŚCI

Proszę o przyjęcie mnie do Programu „Uzdrowiskowa Karta korzyści”.
Oświadczam jednocześnie, że znane mi są postanowienia Regulaminu Programu, w pełni go akceptuję i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

DANE OSOBOWE:

imię
nazwisko

ADRES ZAMIESZKANIA:

miasto
kod pocztowy
ulica
nr domu
nr lokalu

ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli inny niż zameldowania):

miasto
kod pocztowy
ulica
nr domu
nr lokalu
telefon stacjonarny
telefon komórkowy
email

Przystępując do Programu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Senioralną dla celów realizacji Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883).

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji w celach marketingowych drogą elektroniczą na odległość nt. dostępnych promocji i rabatów skierowanych do Uczestników Programu. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Programu „Uzdrowiskowa Karta korzyści” a także nie odstępowania Karty osobom trzecim.

Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich modyfikacji, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

Przyjmuję do wiadomości, że więcej danych na temat przetwarzania moich danych znajduje się na stronie internetowej www.zdrowy-senior.org