Obowiązkiem płacenia alimentów na dzieci zazwyczaj obciążeni są jego rodzice, jako krewni bliższego stopnia, jednakże w niektórych przypadkach obowiązek alimentacyjny może spaść na krewnych dalszego stopnia, czyli na dziadków. W jakich sytuacjach dziadkowie płacą alimenty?

Dzieje się tak wtedy, gdy rodzice nie spełniają swojego obowiązku. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy dopuszcza możliwość wystąpienia przez dziecko o alimenty uzupełniające. Musi to być jednak uwarunkowane brakiem osoby zobowiązanej w bliższej kolejności, na przykład gdy oboje rodzice nie żyją.

Gdy jeden z rodziców żyje, to na niego spada obowiązek alimentacyjny. Również w przypadku gdy osoba zobowiązana, czyli rodzic, nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi, na przykład wskutek przewlekłej choroby, dziecko może wystąpić o alimenty do dziadków.

Może to zrobić także w sytuacji, gdy uzyskanie na czas potrzebnych środków od osoby zobowiązanej jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, na przykład gdy rodzice zwlekają z zapłatą alimentów lub gdy wcale ich nie płacą.
W przypadku gdy dziecko znajduje się w niedostatku, gdy oboje rodziców nie jest w stanie go utrzymać, Kodeks przewiduje zasądzenie alimentów na dziadków. Obciążenie alimentacyjne nie będzie nałożone na dziadków jeśli rodzic jest w stanie ponieść koszty utrzymania dziecka lub gdy wnuki mają już swoje dzieci, które mają możliwości zarobkowe.

Wysokość alimentów na wnuki nie jest jasno określona i zależy od wielu czynników. Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości majątkowe osoby zobowiązanej.
Wskazane w pozwie kwoty nie mogą być wygórowane, a obciążenie alimentami na wnuka nie może przekraczać osiąganych przez dziadków dochodów. Sąd bierze pod uwagę także ich wiek, stan zdrowia i stan majątkowy.

Może zdarzyć się również tak, że wnuk zażąda alimentów od dziadków, którzy sami ledwo się utrzymują ponieważ chorują i mają niskie dochody. Wówczas mogą się oni uchylić od płacenia alimentów, a żądanie wnuka sąd może potraktować jako sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Sąd nie nałoży także obowiązku płacenia alimentów, gdy dziadkowie, w wyniku problemów finansowych, nie będą w stanie ich płacić.

Reasumując, w świetle prawa to rodzic jest główną osobą zobowiązaną. W przypadku gdy rodzice dziecka nie żyją lub gdy nie są w stanie wypełnić obowiązku alimentacyjnego, wówczas to dziadkowie mogą pomóc wyjść wnukowi z niedostatku. Alimenty uzupełniające nie mogą jednak powodować ubóstwa zobowiązanych osób, a zatem wysokość alimentów i podjęcie się ich płacenia powinny mieć racjonalne uzasadnienie.
Więcej informacji znajdziesz na stronie: edziadkowie.pl

artykuł sponsorowany